فرهنگ‌سازی قرآنی یکی از مهم‌ترین رسالت‌هایی است که نمی‌توان بدون هم‌کاری و هماهنگی نهادها در جامعه، به آن دست یافت